Phone

+123-456-7890

Email

ko1976@kolimited.com

Address

Nellayi PO, Thrisur Kerala

Classical:-

Asav/Arishtam

Arvindasavam, Bhrungarajyasavam, Chandanasavam, Lohasavam, Panchkolasavam, Punarnavasavam, Kumari Asavam, Kankasavam, Abhayarishtam , Ashokarishtam, Amrutarishtam, Draksharishtam, Balarishtam, Rohitkarishtam, Dashmoolarishtam, Saraswatarishtam, Vidangarishtam, Ashwagandharishtam, Khadirarishtam, Lakshmanarishtam, Arjunarishtam, Mridvikarishtam,

Kashayam

Arawadhadi Kashayam, Ashtavargam Kashayam, Chiruvilwadi Kashayam, Varanadi Kashayam, Panchthikthaka Kashayam, Prasarnadi Kashayam, Rasnasaptakam Kashayam, Rasnaerandadi Kashayam, Mahamanjishtadi Kashayam, Maharasnadi Kashayam.

Ghritham

Jatyadi Ghritham, Mahathikthaka Ghritham, Mahakalyanaka Ghritham, Vidaryadi Ghritham, Panchgavya Ghritham, Phalaghritham, Triphala Ghritham, Mahapaishachika Ghritham

Tailam

Sahacharadi Tailam, Dhanwantaram Tailam, Balaashwagandhadi Tailam, Murivenna Tailam, Mahanarayana Tailam, Brahmi Tailam, Elaadi Tailam, Neelibhringadi Tailam

Choornam

Pushyanug Churnam, Daadimashtak Churnam, Karpooradi Churnam, Elaadi Churnam, Avipattikar Churnam, Haridra Khandam

Rasayanam/Leyham

Azamamsa Rasayanam, Ashwagandha Leyham, Manibhadra Leyham, Narsimha Rasayanam, Bramha Rasayanam

error: Content is protected !!